O nas

image

Dzieci w naszym przedszkolu doświadczają czynnie, że nauka może być zabawą a zabawa – nauką.

W trosce o prawidłowy, harmonijny rozwój dziecka, realizujemy  następujące cele:

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
  dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Wierząc, że każde dziecko posiada indywidualne zdolności, predyspozycje, talenty pragniemy zapewnić naszym podopiecznym warunki do wszechstronnego rozwoju.

Ponieważ wiemy, że dzieci lepiej funkcjonują w znanym, zorganizowanym otoczeniu, w przewidywalnym, poznanym  rytmie dnia, w naszym przedszkolu stosujemy rozwiązania, które pomagają naszym podopiecznym rozwijać się na każdej z powyższych płaszczyzn. Mają nam w tym pomóc konkretne działania:

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Nasze podejście wychowawcze opiera się na zasadach:

 • szacunku do dziecka, jako osoby.
 • akceptacji i wspieraniu jego indywidualności.
 • propagowaniu idei wolności, samodzielności i współpracy w procesie edukacji.
 • dialogu z dzieckiem
 • słuchania dziecka, odczytywania i zaspokajania jego potrzeb, kiedy o to prosi i tego potrzebuje
 • organizowania, uporządkowania codziennych czynności, które ma wspierać poczucie bezpieczeństwa dziecka
 • regularności i przewidywalności zdarzeń
image

Niezwykle ważną rzeczą w naszej pracy z dziećmi najmłodszymi jest ustalenie  rytmu dnia. Dzięki niemu dziecko jest przyzwyczajane do naturalnego porządku jedzenia, aktywności i wypoczynku. Czuję się bezpiecznie – w przewidywalnym schemacie dnia.

W naszej placówce jako metodę wychowawczą stosujemy:

 • wspólne odkrywanie lub wskazanie dziecku pomocnej metody w rozwiązaniu danej sytuacji.
 • wyrażenie swojej stanowczej dezaprobaty dla złego zachowania, przy zachowaniu postawy szacunku do dziecka
 • wyrażenie swoich uczuć i oczekiwań w związku z zaistniałą sytuacją.
 • rozmowę z dzieckiem o konsekwencjach danej sytuacji
 • zaproponowanie wyboru przy rozwiązaniu sytuacji związanej ze złym zachowaniem

ORGANIZACJA

Do naszej placówki zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 lat. Dzieci odnajdują się w grupach ze względu na wiek:

 1. Drużyna Kabi – gromadzi najmłodsze dzieci w wieku od 2.5 do 3,0 lat
 2. Drużyna Sani – gromadzi dzieci w wieku od 4,0 lat
 3. Drużyna Tami - dzieci w wieku od 5,0 lat

Przedszkole czynne jest od godz. 7 do 17.30

 

Każda grupa liczy nie więcej niż 10-18 dzieci.

Dzięki temu wychowawca może rozpoznać indywidualne potrzeby każdego dziecka, oraz optymalnie wspierać jego rozwój.

GodzinyPONWTŚRCZWPT
7:00 - 8:30SCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWASCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWASCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWASCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWASCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWA
9:00-9:30POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.
9:35 - 11:00ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.
11:00 - 12:00SPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZUSPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZUSPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZUSPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZUSPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZU
12:00 - 12:30CZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIADCZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIADCZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIADCZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIADCZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIAD
13:00 - 14:00CZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNECZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNECZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNECZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNECZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE
14:00 - 15:30ZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREKZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREKZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREKZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREKZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREK
16:00 - 17:30WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.